Velkommen til Life!

Lifes misjon

Life els­ker livet. Life hjel­per deg å være som det var tenkt: Natur­lig frisk, sterk og har­mo­nisk. Vi rus­ter deg mot hver­da­gens prø­vel­ser. Vi hjel­per deg med å spi­se for livet, mosjo­ne­re for livet og hvi­le for livet. For vi vet at livet blir bed­re, rike­re – kan­skje til og med leng­re – om du prø­ver å hol­de deg natur­lig frisk, i ste­de­for å set­te inn haste­til­tak når du har blitt syk.

Vel­kom­men til oss, i Life. Life er Nor­ges og Nor­dens leden­de han­dels­plass for helse­kost­pro­duk­ter. Vi i Life hjel­per deg å hol­de deg natur­lig frisk. I vår butikk fin­ner du helse­råd­gi­ve­re som kan gi tips og råd om hvor­dan du kan fin­ne en bed­re balan­se mel­lom kost, mosjon og hvi­le. De sva­rer deg gjer­ne på spe­si­fik­ke spørs­mål om helse og helseprodukter. 

Vi hol­der til nede i førs­te eta­sje vis-a-vis SPAR. 

Åpningstider

man­dag – fredag
10:00 – 18:00
lør­dag
10:00 – 16:00
søn­dag
Stengt

Kon­takt og info