Velkommen til Spillorama!

Du fin­ner Spill­o­ra­ma i and­re eta­sje på Stor­ha­mar­sen­te­ret. Bingo­sa­len er inn­delt i bingo­spill på papir, ter­mi­nal, data­bin­go og Belago fra Norsk Tip­ping. Tek­no­bin­go sam­ar­bei­der med: Tek­no­bin­go Gran, Tek­no­bin­go Stat­hel­le, Tek­no­bin­go Kra­gerø og Tek­no­bin­go Notodden.

Bin­go regu­le­res av lot­teri­lo­ven med til­hø­ren­de for­skrif­ter. Spill­o­ra­ma er auto­ri­sert av Lot­teri­til­sy­net som lokal­inne­ha­ver for bin­go. Mor­sel­ska­pet Bin­go Entre­pre­nø­ren AS, er auto­ri­sert av Lot­teri­til­sy­net som entre­pre­nør for bin­go­drif­ten av hallen.

Spill­o­ra­ma er en vik­tig bidrags­yter til lokal­sam­fun­net. Ca 360 loka­le lag og for­enin­ger får ver­di­ful­le inn­tek­ter fra bin­go­drif­ten. I 2011 for­del­te Spill­o­ra­ma i alt 44 mil­lio­ner kro­ner til for­enin­ge­ne. De tar et aktivt ansvar for at spill i sine loka­ler fore­går innen for en sosi­alt ansvar­lig ram­me. Måten de utøver spil­l­an­svar på, er kon­kre­ti­sert i egne etis­ke ret­nings­lin­jer for deres til­nær­ming til gjes­ter, ansat­te og sam­fun­net for øvrig. Virk­som­he­ten skal til enhver tid føl­ge opp and­re lov­på­lag­te krav.

Det er 18-års alders­gren­se for å opp­hol­de seg i deres lokaler.

Bin­go­en har vært i drift under uli­ke dri­ve­re i fle­re år, men Spillorama(den gang Tek­no­bin­go) over­tok i mai 2010.

Man­dag til fre­dag
13 spill fra kl. 11.00 og 13 spill fra kl. 17.00
Casi­no hele dagen

Lør­dag
18 spill fra kl. 11.00

Søn­dag
18 spill fra kl. 16.00

Åpningstider

man­dag – fredag
10:00 – 21:00
lør­dag
10:00 – 16:00
søn­dag
14:00 – 21:00

Kon­takt og info