Praktisk info

Stor­ha­mar­sen­te­ret har en sterk nær­sen­ter­pro­fil og er bydel­sen­te­ret for de vest­re byde­ler i Hamar. Her fin­ner du det du tren­ger til din dag­li­ge husholdning.

Parkering

300 gra­tis par­ke­rings­plas­ser, med enkel til­gjen­ge­lig­het på både øvre og ned­re plan.

Toaletter

På sen­te­rets ned­re plan, inn kor­ri­do­ren for­bi bloms­ter­bu­tik­ken, er det kundetoaletter.

Stellerom/WC

På øvre plan er kunde­toa­lett til­rette­lagt for rulle­stol­bru­ke­re med stellebord.

Rullebånd/rampe

Sen­te­ret har rulle­bånd opp til øvre plan.
Det er også ram­pe mel­lom øvre og ned­re plan som er til­pas­set rulle­stol og gåstol.

Leie lokaler

Øns­ker du å leie butikk­lo­ka­le eller annen nærings­lo­ka­le? Ta kon­takt om du øns­ker mer infor­ma­sjon om loka­ler til leie på Storhamarsenteret!

Leie standplass

Vi lei­er ut stand­plas­ser til bedrif­ter, orga­ni­sa­sjo­ner, lag og for­enin­ger, og for­be­hol­der oss ret­ten til å vur­de­re hvem som får mulig­het til å leie.​​ Ta kon­takt 

Postens pakkeboks

Pos­tens pakke­boks lar deg hen­te pak­ke­ne dine når det pas­ser deg. Bruk Pos­ten-appen til å åpne luken i pakke­bok­sen. Pos­tens pakke­boks fin­ner du uten­dørs på Stor­ha­mar­sen­te­ret til venst­re for KIWI.

PostNords pakkeautomat

Pakke­auto­ma­te­ne fra Post­Nord lar deg hen­te pak­ken din der du bor og fer­des, uten at du må for­hol­de deg til kø eller åpnings­ti­der. Du fin­ner pakke­auto­ma­ten plas­sert uten­dørs på Stor­ha­mar­sen­te­ret til venst­re for KIWI.

Åpningstider

Man­dag – Fre­dag:
08:00 – 23:00
Lør­dag: 09:00 – 21:00

Noen butik­ker og virk­som­he­ter har åpnings­ti­der som avvi­ker fra
sen­te­rets ordi­næ­re åpningstider.

Leie lokaler

Går du med en idé om hva som kan passe inn på Storhamarsenteret? 

Øns­ker du å star­te eget, eller har du alle­re­de et kon­sept du mener kun­ne vært per­fekt for Stor­ha­mar­sen­te­ret? Ta kon­takt med oss, og vi tar en prat!