Om senteret

Stor­ha­mar­sen­te­ret er en vik­tig møte­plass for gam­le og unge på Hamar vest, og her fin­ner du det mes­te av det du tren­ger i hverdagen!

Sen­te­ret har et lite utvalg av butik­ker som inklu­de­rer dag­lig­vare, spise­sted, apo­tek, bloms­ter, helse­kost og lav­kost­nads­va­rer. Du fin­ner i til­legg Stor­ha­mar lege­sen­ter. Sen­te­ret har ca. 300 gra­tis parkeringsplasser.

Velkommen til Storhamarsenteret

Jøns­rud­ve­gen 2, 2316 Hamar
E‑post: post@storhamarsenteret.no
Tlf: 400 01 254

Senterledelsen

Stor­ha­mar­sen­te­ret eies av Cre­do Grup­pen AS , og sen­ter­le­del­sen sit­ter til dag­lig i Cre­do Grup­pens kon­tor­lo­ka­ler i Stor­ha­mar­gata 55. For hen­ven­del­ser, ta kon­takt med sen­ter­ko­or­di­na­tor.

Camilla, senterkoordinator

Camilla Sletli Haakonsen (Permisjon)

Sen­ter­ko­or­di­na­tor
400 01 254 · post@storhamarsenteret.no

Ole Sigurd, driftsansvarlig

Ole Sigurd Simensen

Drifts­an­svar­lig
482 56 324 · post@storhamarsenteret.no