Lokalt engasjement

Vi støt­ter nær­mil­jø­et og idretten

Storhamarsenteret mener det er viktig å støtte opp om det som skjer i nærområdet. 

Plas­sert midt i hjer­tet av Stor­ha­mar, mener vi det er vik­tig å støt­te opp om det som skjer i nær­om­rå­det. Vi har gjen­nom man­ge år sett det flot­te arbei­det idretts­la­ge­ne har gjort, spe­si­elt for barn og unge på Stor­ha­mar. Vi har også to flot­te elite­lag på Stor­ha­mar, både i hockey og hånd­ball. Vi ser gle­den og stolt­he­ten det­te sprer i nær­om­rå­det, og vi vil støt­te opp om det­te arbeidet.

Der­for har vi i en årrek­ke vært spon­sor av Stor­ha­mar Hockey, både i med­gang og mot­gang, og vi er impo­nert over resul­ta­te­ne klub­ben har fått til gjen­nom åre­ne.

Stor­ha­mar­sen­te­ret synes det er vik­tig å støt­te opp om loka­le lag og for­enin­ger, og der­for er det titt og ofte du møter lodd­sel­ge­re og lig­nen­de fra dis­se lag og for­enin­ge­ne. Her kan du tref­fe på Civi­tan Club, Leger uten Gren­ser, Hamar­re­gio­nen demens­for­ening, SOS barne­byer, og selv­føl­ge­lig man­ge av de unge idretts­ut­øver­ne fra både hånd­ball, hockey og fotball.