Personvernerklæring

Hvem vi er

Fore­slått tekst: Vår nett­steds­adres­se er: https://storhamarsenteret.vpdev.no

Kommentarer

Fore­slått tekst: Når besø­ken­de leg­ger inn kom­men­ta­rer på siden, lag­res infor­ma­sjo­nen gitt inn i kom­men­tar­skje­ma­et i til­legg til IP-adres­sen til den besø­ken­de og den besø­ken­des nett­le­ser­ver­sjon. Det­te gjø­res for å bidra til å unn­gå use­riø­se kommentarer.

En ano­nym tekst­streng gene­rert på grunn­lag av e‑postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tje­nes­ten Gra­va­tar for å under­sø­ke om du har en kon­to der. Per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen til Gra­va­tar lig­ger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kom­men­ta­ren din er blitt god­kjent, vil pro­fil­bil­det ditt være syn­lig for hvem som helst i for­bin­del­se med kom­men­ta­ren din.

Media

Fore­slått tekst: Hvis du las­ter opp bil­der til nett­ste­det, bør du unn­gå å las­te opp bil­der som inne­hol­der infor­ma­sjon om ste­det det er tatt (EXIF GPS). Besø­ken­de på siden kan las­te ned og hen­te ut slik infor­ma­sjon fra bil­der på siden.

Informasjonskapsler

Fore­slått tekst: Hvis du leg­ger inn en kom­men­tar på det­te nett­ste­det, kan du be oss om å hus­ke navn, e‑post og nett­sted. Den­ne infor­ma­sjo­nen lag­res i en infor­ma­sjons­kap­sel og er der for å gjø­re ting let­te­re for deg. Du tren­ger da ikke å gi inn den­ne infor­ma­sjo­nen på nytt nes­te gang du leg­ger inn en kom­men­tar. Dis­se infor­ma­sjons­kaps­le­ne utlø­per etter ett år.

Om du besø­ker vår inn­log­gings­side, vil vi opp­ret­te en mid­ler­ti­dig infor­ma­sjons­kap­sel for å avgjø­re om nett­le­se­ren din aksep­te­rer infor­ma­sjons­kaps­ler. Den­ne infor­ma­sjons­kap­se­len inne­hol­der ingen per­son­opp­lys­nin­ger og for­svin­ner så snart du luk­ker nett­le­se­ren din.

Når du log­ger deg inn, blir det opp­ret­tet infor­ma­sjons­kaps­ler som lag­rer inn­log­gings­in­for­ma­sjo­nen din og valg du har tatt når det gjel­der hvor­dan inn­hold skal vises. Infor­ma­sjons­kaps­ler med inn­log­gings­in­for­ma­sjon utlø­per etter to dager, mens de med vis­nings­valg varer i ett år. Hvis du krys­ser av for &lauot;Husk meg»t;, vil inn­log­gings­in­for­ma­sjo­nen din opp­be­va­res i to uker. Hvis du log­ger deg ut av kon­to­en din, vil dis­se infor­ma­sjons­kaps­le­ne forsvinne.

Hvis du redi­ge­rer eller pub­li­se­rer en artik­kel, vil ytter­li­ge­re en infor­ma­sjons­kap­sel bli lag­ret i nett­le­se­ren din. Den­ne infor­ma­sjons­kap­se­len inne­hol­der ingen per­son­opp­lys­nin­ger, men bare ID-en til artik­ke­len du nett­opp redi­ger­te. Den utlø­per etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Fore­slått tekst: Artik­ler på den­ne siden kan inklu­de­re inne­bygd inn­hold (f.eks. video­er, bil­der, artik­ler osv.). Inne­bygd inn­hold fra and­re nett­ste­der opp­fø­rer seg på nøy­ak­tig sam­me måte som om den besø­ken­de had­de besøkt nett­ste­det som det inne­byg­de inn­hol­det kom­mer fra.

Dis­se nett­ste­de­ne kan sam­le inn opp­lys­nin­ger om deg, bru­ke infor­ma­sjons­kaps­ler, byg­ge inn spo­rings­sys­te­mer fra tredje­par­ter og over­våke hva du gjør via det­te inne­byg­de inn­hol­det. Det­te omfat­ter også spo­ring av hand­lin­ge­ne dine via det inne­byg­de inn­hol­det der­som du har en kon­to og er log­get inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Fore­slått tekst: Om du ber at pass­or­det til­bake­s­til­les, vil din IP-adres­se tas med i e‑posten om til­bake­stil­ling av passord.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Fore­slått tekst: Hvis du leg­ger igjen en kom­men­tar, blir kom­men­ta­ren og infor­ma­sjon om kom­men­ta­ren lag­ret på ube­stemt tid. Det­te er for at vi kan gjen­kjen­ne opp­føl­gings­kom­men­ta­rer og god­kjen­ne dem auto­ma­tisk i ste­det for å leg­ge dem i en kø der de må god­kjen­nes manu­elt av en redaktør.

For bru­ke­re som regist­re­rer seg på det­te nett­ste­det (der­som den­ne mulig­he­ten eksis­te­rer), lag­res det også per­son­opp­lys­nin­ger som de opp­gir i bru­ker­pro­fi­len sin. Alle bru­ke­re kan se, redi­ge­re og slet­te sine egne per­son­opp­lys­nin­ger når som helst (bort­sett fra bru­ker­navn). Nett­ste­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re den­ne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Fore­slått tekst: Hvis du har en kon­to på det­te nett­ste­det eller har lagt igjen kom­men­ta­rer, kan du be om å få en eks­port­fil som inne­hol­der per­son­opp­lys­nin­ge­ne vi har om deg. Det­te omfat­ter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi slet­ter alle per­son­opp­lys­nin­ger vi har om deg. Det­te omfat­ter ikke opp­lys­nin­ger vi er pålagt å lag­re av admi­ni­stra­ti­ve, juri­dis­ke eller sik­ker­hets­mes­si­ge årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Fore­slått tekst: Besø­ken­des kom­men­ta­rer kan bli kon­trol­lert gjen­nom en auto­ma­tisk gjen­kjen­nel­ses­tje­nes­te mot søppelkommentarer.