Trygg handel

Publisert
Trygg Handel

Stor­ha­mar­sen­te­ret har i hele korona­pe­rioden hatt en rek­ke til­tak for å ska­pe en trygg handle­opp­le­vel­se for våre kunder.

På Stor­ha­mar­sen­te­ret har vi hatt, og vi fort­set­ter å ha fle­re hygiene­reg­ler og smitte­fore­byg­gen­de tiltak.

Våre kun­der har god plass på sen­te­ret, og vi opp­ford­rer alle besø­ken­de om å føl­ge de de gene­rel­le helse­myn­dig­he­tens anbefalinger.

Vi opp­ford­rer alle besø­ken­de til fort­satt å prak­ti­se­re god hånd­hy­gie­ne når de fer­des på senteret.

Antibac

Vi har satt ut Anti­bac sta­sjo­ner ved hoved­inn­gang og inn­gang på bak­si­den mot tippinga.

Vi ber alle våre kunder om å

  • Fort­set­te å vas­ke hen­de­ne ofte og bru­ke antibac
  • Hos­te i lom­me­tør­kle eller i albuen.
  • Hol­de deg hjem­me om du er syk
  • Det er påbudt med munn­bind der­som du ikke kan hol­de 1 meters avstand.