Ny nettside, ny logo og grafisk profil!

Publisert
Profilfarger Storhamarsenteret

Stor­ha­mar­sen­te­ret har i all sin tid vært et vik­tig nær­sen­ter, og vi er opp­tatt av at sen­te­ret føl­ger med tiden. Ikke bare med tan­ke på rik­ti­ge butik­ker og tje­nes­ter, men også fasi­li­te­te­ne, fel­les­area­le­ne, byg­get og sist men ikke minst, sen­te­rets gra­fis­ke profil! 

Behov for totalforandring

Stor­ha­mar­sen­te­rets gam­le logo bar preg av å være utda­tert, og kjenn­ska­pen til logo­en var hel­ler ikke stor. Vi mang­let også en kom­plett gra­fisk pro­fil med far­ger og fon­ter, og bestem­te oss for at vi had­de behov for en totalforandring! 

Gam­mel logo
Ny logo

Øns­ket var en mer tids­ak­tu­ell logo, som sam­ti­dig had­de et tid­løst og klas­sisk uttrykk og vi fikk hjelp av Van­gen & Plotz til å utvik­le ny logo. Den nye logo­en deler opp Stor­ha­mar og sen­te­ret og har to for­skjel­li­ge skrift­ty­per. Sym­bo­let er tenkt å «vise vei­en» til sen­te­ret, og fir­kan­te­ne i enden av stre­ke­ne er hen­tet fra logo­en til Stor­ha­mar Torg, bolig­pro­sjek­tet som er til­knyt­tet Stor­ha­mar­sen­te­ret. Stor­ha­mar Torg ble påbe­gynt i 2019, og i for­bin­del­se med utvik­lin­gen av det­te bolig­pro­sjek­tet ble det utar­bei­det en egen gra­fisk pro­fil. Far­ge­ne i pro­fi­len er hen­tet fra mate­ria­le­ne brukt på fasa­den, og som nå videre­fø­res på Stor­ha­mar­sen­te­ret. Der­med så vi at pro­fi­len til Stor­ha­mar Torg var aktu­ell for Stor­ha­mar­sen­te­ret. Det enes­te som skil­ler kjøpe­sen­te­ret fra bolig­pro­sjek­tet er logoene.

Far­ge­ne er hen­tet fra mate­ria­le­ne brukt på fasa­den til Stor­ha­mar­sen­te­ret og Stor­ha­mar Torg.

Nye nettsider

Vår nye nett­side har selv­sagt fått nytt design basert på vår nye gra­fis­ke pro­fil, og er utvik­let med respon­s­ivt design slik at den skal kun­ne vises på alle enhe­ter, også mobil­te­le­fo­ner og nett­brett. Vi har omstruk­tu­rert hele nett­ste­det for en mer bru­ker­venn­lig navi­ge­ring. Målet med de nye side­ne er at det skal være enk­le­re for deg å fin­ne den infor­ma­sjo­nen du leter etter. 

Åpnings­ti­der er den infor­ma­sjo­nen våre kun­der søker mest etter, samt hvil­ke butik­ker og tje­nes­ter du fin­ner på sen­te­ret. Ellers er den nye siden enkel med få meny­punk­ter og undersider.

Ta gjer­ne en rund­tur på den nye siden vår. Er det noe du sav­ner, set­ter vi pris om du gir oss til­bake­mel­ding.